Prof. Dr. Mauro Antonio Czepielewski (UFRS, Porto Alegre, Brasil)


Prof. Dr. Ricardo Martins da Rocha Meirelles (IEDE, Rio de Janeiro, Brasil)


Prof. Dr. Renan Magalhães Montenegro (UFC, Fortaleza, Brasil)